Press "Enter" to skip to content

Chánh sách riêng tư

Website của chúng tôi chỉ đơn thuần là một trang tin thuần tuý.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự riêng tư của bạn!

Chúng tôi không yêu cầu bạn đăng nhập hay nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn để được truy cập bất kỳ nguồn tài liệu công khai nào của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng, bất kỳ yêu cầu đăng nhập nào mà quý vị thấy trên trang này (nếu có), có thể đến từ bên đối tác thứ ba nào đó và chúng tôi không có quyền, cũng như không trụ trách nhiệm với các hoạt động của nó.

Mọi giao dịch của quý vị và đối tác là trách nhiệm của bạn và đối tác thứ ba, RIPVN.ORG miễn trách nhiệm liên đới.

Thông tin hỗ trợ khẩn, vui lòng liên hệ:

Số điện thoại: +1-771-777-4842

Email: [email protected] (Giám đốc) và [email protected] (Ban Biên Tập)