Press "Enter" to skip to content

Đài dân bản địa Việt Nam

Muốn bảo tồn động vật quý hiếm thì phải bảo vệ đất đai người bản địa

Khi cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học gia tăng, chúng ta phải nhận ra rằng yếu tố thiết yếu để ngăn chặn sự mất mát là sự công nhận và hỗ trợ nhiều hơn đối với các quyền và mối quan hệ của Người bản địa với đất đai của họ

Người bản địa là tác nhân quan trọng bảo vệ hệ sinh thái

Phó Giáo sư McElwee khẳng định: «Hợp tác với người dân bản địa có thể giúp các nhà khoa học và nhà nghiên cứu hiểu được cách thức các hệ thống tự nhiên và văn hóa ảnh hưởng lẫn nhau, xác định các xu hướng thông qua các chỉ số đa dạng và cải thiện các mục tiêu và chính sách phát triển bền vững cho tất cả mọi người».