Press "Enter" to skip to content

Đài dân bản địa Việt Nam

Người bản địa là tác nhân quan trọng bảo vệ hệ sinh thái

Phó Giáo sư McElwee khẳng định: «Hợp tác với người dân bản địa có thể giúp các nhà khoa học và nhà nghiên cứu hiểu được cách thức các hệ thống tự nhiên và văn hóa ảnh hưởng lẫn nhau, xác định các xu hướng thông qua các chỉ số đa dạng và cải thiện các mục tiêu và chính sách phát triển bền vững cho tất cả mọi người».