Press "Enter" to skip to content

Tìm hiểu về Hội đồng Các dân tộc bản địa Việt Nam

Ông Rong Nay (bên trái) và ông Tan Dara (bên phải) là Phó Chủ tịch và Chủ tịch CIP-TVN, chụp tại Trụ sở LHQ năm 2016

RIPVN | Hội đồng các Dân tộc Bản địa Việt Nam ngày nay (The Council of Indigenous Peoples in Today’s Vietnam – CIPTVN) là tổ chức liên minh đấu tranh của các dân tộc bản địa tại Việt Nam được thành lập tại Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2012.

Hội đồng này đại diện cho những ai và được thành lập nhằm mục đích gì?

Kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn giữa đài Phát thanh Dân bản địa Việt Nam với ông Nay Rong, Phó Chủ tịch Hội đồng các Dân tộc Bản địa tại Việt Nam ngày nay để tìm hiểu rõ hơn về Hội đồng.